CENY ZÁJEZDŮ A JEJICH GARANCE

AMERICA TOURS si vyhrazuje právo měnit ceny zájezdů a služeb v souladu s § 852c, zákona 159/1999 Sb., kde je uvedeno, v jakých případech a za jakých podmínek lze ceny zvýšit. GARANTUJEME však nezvýšení již zaplacených částek (rozuměno částek, které již byly k datu změny ceny zájezdu či služby připsány na účet AMERICA TOURS). Toto se týká všech plateb klientů – záloh i doplatků.


Cena, platební podmínky


Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené u jednotlivých zájezdů, především dopravu, transfery z letiště a na letiště ( s vyjímkou individuálně prodloužených pobytů po skončení zájezdu)v místě pobytu nebo programu, ubytování, program, pojištění a služby průvodce při příletu a odletu (průvodce nedoprovází zákazníky při letecké přepravě) a po dobu pobytu nebo programu zájezdu v místě, případně další služby, není-li uvedeno jinak. Průvodce absolvuje se skupinou veškerý plánovaný program s vyjímkou fakultativních akcí, kde jeho přítomnost není nezbytná. Cena jednotlivých objednaných služeb je stanovena individuálně.


Změna cen za dopravu včetně zvýšení cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, změna směnných kursů apod. opravňuje AT změnit cenu zájezdu nebo poskytovaných služeb do 21 dne před zahájením zájezdu nebo poskytnutím služeb. Zvýšení ceny zájezdu nebo poskytovaných služeb bude provedeno o částku odpovídající hodnotě navýšení cen oproti cenové kalkulaci s tím, že zákazník bude AT o této změně informován.


Cena zájezdu nebo objednané služby je kalkulována kursem příslušných měn platných v době korektury katalogu AT. V případě změny cen je pro AT závazná cena uvedená na cestovní smlouvě nebo objednávce zájezdu, pokud byla zákazníkem uhrazena cena zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu.


At má právo na:

V případě, že zákazník neprovede úhradu zájezdu nebo objednaných služeb řádně a včas, je AT oprávněna jeho účast na zájezdu nebo objednané služby zrušit bez výzvy a zákazník se pro tento případ zavazuje uhradit příslušné stornopoplatky.


Cena zájezdů nebo poskytovaných služeb nezahrnuje vyřízení a cenu vstupních formalit cílových zemí, stravu mimo stravování jmenovaného v itineráři, spropitné, vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu a dále letištní, palivové, turistické a státní poplatky splatné v hotovosti na místě při vstupu nebo výstupu v některých zemích Střední a Jižní Ameriky.


Překnihování


Při změně jména zákazníka nebo objednaného hotelu (překnihování), které AT podle požadavku zákazníka provede, je zákazník povinen uhradit AT poplatek 5.000,- Kč za toto překnihování provedené od potvrzení cestovní smlouvy nebo objednávky služeb do 45. dne před odletem původně plánovaného zájezdu nebo započetím služby. V případě žádosti klienta o překnihování ve lhůtě kratší než 45. dnů před započetím zájezdu nebo služby bude poplatek určen individuálně podle skutečných nákladů.

Slevy

AT poskytne zákazníkovi při objednávce zájezdu na základě jeho požadavku s doložením účasti na zájezdech AT (od roku 1995) slevu ze základní ceny zájezdu, tj. z ceny bez tax, příplatků a ceny fakultativních služeb bez možnosti kumulovat slevy: při účasti na druhém skupinovém zájezdu AT ve výši 3 %


při účasti na třetím skupinovém zájezdu AT ve výši 4%


při účasti na čtvrtém a dalších skupinových zájezdech AT sleva ve výši 5%